Informatie over de jeugd- en beginnersactiviteiten in 2018

Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar hebben bereikt. Verder mogen zij op 1 januari 2018 niet ouder zijn dan 18 jaar. Ieder jeugdlid moet ingeschreven zijn bij een bij Afdeling Oost-Brabant aangesloten Basisvereniging. Jeugdleden die in combinatie spelen met een volwassene kunnen eveneens deelnemen aan de jeugd afdelingsconcoursen. De hiervoor genoemde leeftijdsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor deelname aan andere speciaal voor jeugdleden georganiseerde activiteiten die onder auspiciën van de Jeugdcommissie worden georganiseerd. Het vliegprogramma voor 2018 is als volgt vastgesteld:

De uitslag van deze jeugdconcoursen op de Vitesse zal niet worden gebaseerd op behaalde snelheden, omdat ligging in de afdeling en groepslossingen leiden tot onaanvaardbare verschillen en kansen in de diverse regio’s in onze afdeling. Voor deze vluchten gaan we de duiven in onze jeugduitslag klasseren op basis van een coëfficiënt, dat bepaald wordt op basis van de klassering in de uitslag volgend op het verenigingsniveau (alleen duiven die bij een prijsverhouding van 1 op 4 in de prijzen vallen, zullen worden gerangschikt in de afdelingscoëfficiënten uitslag). Indien er alleen een uitslag op verenigingsniveau beschikbaar is, zullen we deze hanteren als uitgangspunt. In de coëfficiënt uitslag zal degene met het hoogste aantal punten als eerste worden geklasseerd. De wijze van berekenen van het coëfficiënt gebeurt aan de hand van de volgende formule:

 1. Uitgangspunt in de berekening is een basis score van 1.000,5 punten
 2. Vervolgens zal een aftrekgetal worden berekend gebaseerd op 4.000 punten gedeeld door het aantal duiven in het concours
 3. Dit aftrekgetal vermenigvuldigd met de behaalde prijs zal vervolgens in mindering worden gebracht op de basis score van 1000,5 punten In formule vorm: (1000,5 -/- ((4.000/aantal duiven in concours)*behaalde prijs)

Door deze wijze van berekenen denken wij voldoende rekening te houden met de verschillen in de regio’s op de vitesse vluchten. De afdelingsuitslag zal worden gebaseerd op een prijsverhouding van 1 op 3. In deze coëfficiënten uitslag zullen alle duiven kampioenspunten krijgen volgens de NPO rekenmethode voor de nationale kampioenschappen, die bepalend zullen zijn voor de Vitesse kampioenschappen.

Op de volgende vluchten zal een jeugd afdelingsconcours worden georganiseerd, waarbij de klassering zal worden gebaseerd op de behaalde snelheid (systeem als vorig jaar):

Ook in 2018 geldt voor alle jeugd afdelingsconcoursen een prijsverhouding van minimaal 1op 3 met een minimale concoursduur afhankelijk van de afstand van de vlucht. Als de vlucht om welke reden dan ook wordt gelost in meerdere groepen zal de uitslag worden gecombineerd in een totaaluitslag.

Aantal duiven dat per wedvlucht kan deelnemen

Niet zelfstandig spelende jeugdleden doen met alle oude duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) mee met maximaal de 10 duiven zoals vermeld op de vlieglijst. Jeugdleden die niet in combinatie spelen met een senior lid kunnen met een onbeperkt aantal duiven meedoen aan de jeugdconcoursen. Voor een in combinatie met een senior lid spelend jeugdlid continueren we de wijziging van vorig jaar en is niet langer de beperking van kracht dat de duiven niet bij de eerste vijf getekenden mogen staan op de inkorflijst van de combinatie.
Let op: Indien een jeugdlid ook deelneemt aan een afdelingsconcours en er wordt gepould door de combinatie of het jeugdlid, dan kunnen de gepoulde duiven niet deelnemen aan het jeugdconcours dat op dezelfde wedvlucht wordt vervlogen. De jeugdcommissie zal samen met de commissie Afdelingsconcoursen controle uitoefenen.

Voor alle jonge duivenvluchten (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) geldt: niet zelfstandig spelende jeugdleden doen mee met maximaal de 20 jonge duiven zoals gemeld op de vlieglijst. Voor niet in combinatie met een senior lid spelende jeugdleden geld deze voorwaarde niet en is deelname onbeperkt. Ook hier geldt de voorwaarde dat duiven, waarop gepould wordt, niet aan de jeugdconcoursen kunnen deelnemen.

De vlieglijst

Alle in combinatie spelende jeugdleden moeten een zogenaamde “Vlieglijst” inzenden als ze aan de jeugdconcoursen (zowel de coëfficiënten uitslag als de jeugdafdelingsconcoursen) willen deelnemen. Deze moeten worden ingeleverd bij:
Geert Schuurmans
Statenlaan 563
5223 LH ‘s-Hertogenbosch
schuurmans.g@planet.nl

Alleen met duiven vermeld op de vlieglijst kan gedurende 2018 door de in combinatie spelende jeugdleden worden deelgenomen aan de jeugdconcoursen. Op deze vlieglijst worden voor de oude duivenvluchten maximaal 10 ringnummers en voor de jonge duivenvluchten maximaal 20 ringnummers vermeld. De vlieglijst voor de oude duiven moet voor 15 april 2018 worden ingeleverd, voor de jonge duiven voor 24 juni 2018. Voor zelfstandig spelende jeugdleden geldt deze beperking niet.

Prijzen op de jeugdconcoursen

 • Er wordt op de jeugd afdelingsconcoursen niet gepould, maar de concoursen worden gesponsord, zodat er toch mooie prijzen te winnen zijn. Inleg en uitslag zijn gratis. De uitslagen van de concoursen en alle informatie wordt ook gepubliceerd op de afdelingswebsite: https://www.afdeling3.nl.
 • Op de jeugd afdelingsconcoursen (ook op de coëfficiënt vluchten) worden waardepunten vervlogen. Een deelnemer komt per vlucht maar voor 1 prijs in aanmerking. Alle vluchten worden gesponsord. De namen van alle sponsors worden op alle uitslagen vermeld.
 • Voor het winnen van natura prijzen komen per vlucht uitsluitend de bovenste 10 getekende duiven van de inkorflijst in aanmerking met de oude duiven en de bovenste 20 met de jonge duiven.
 • Geen prijs, toch kans op een prijs……; Onder de deelnemers die geen natura prijs hebben gewonnen, worden per vlucht vijf prijzen ter waarde van € 1,50 (per prijs) verloot. Ook deelnemers die niet op de uitslag worden vermeld (duiven te laat thuis), komen voor deze extra prijzen in aanmerking. Attentie verenigingscontactpersonen: na de wedvlucht dus altijd de lichtstaat insturen.
 • Stimuleringsprijs; Deelnemers die aan een jeugd afdelingsconcours meedoen en op die vlucht geen prijs behalen krijgen een lot toegekend. Na afloop van het seizoen worden uit deze loten vijf prijzen verloot. Men kan bij deze loting echter maar één prijs winnen (ook al zijn er meerdere loten toegekend). Voor deze stimuleringsprijzen zijn vijf zakken duivenvoer beschikbaar en een 3-vaks duivenmand.
 • Derby Juniorenprijs; De derby zal worden gehouden op de jonge duivenvluchten met 2 door ieder jeugdlid vooraf op te geven jonge duiven.

opgave van de naturaprijzen

Direct na afloop van het vliegseizoen dienen de jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen een opgave te doen van de gewenste natura prijzen. Zij ontvangen daarvoor een formulier. De prijzen moeten op de jeugddag worden opgehaald. Het recht op niet op de jeugddag afgehaalde prijzen vervalt.

Kampioenschappen

De kampioenschappen op onze jeugdconcoursen worden vervlogen in de volgende categorieën:

 1. Oude duiven – Vitesse (dit is op basis van de coëfficiënten uitslag)
 2. Oude Duiven – Midfond
 3. Oude Duiven – Fond
 4. Jonge Duiven – Vitesse (dit is op basis van de coëfficiënten uitslag)
 5. Jonge Duiven – Midfond

In iedere categorie zijn de volgende kampioenschappen te behalen:

 • duif : eerste 5 kampioenen
 • aangewezen : eerste 5 kampioenen
 • onaangewezen : eerste 5 kampioenen
 • hok: eerste 5 kampioenen

Alle kampioenschappen worden berekend volgens de NPO rekenmethode voor de nationale kampioenschappen. De 1e kampioenen ontvangen voor hun prestaties een mooie beker. Daarnaast ontvangt iedere winnaar van een of meerdere kampioenschappen een diploma.

De Jeugd Super Cup wordt vervlogen over alle concoursen. De deelnemers doen automatisch mee met de eerst getekende duif van de inkorflijst. Degene die op basis van de kampioenspunten de meeste punten weet te verzamelen wint deze Jeugd Super Cup.

Ook in 2018 is er een wisseltrofee voor de beste jeugd liefhebber van het seizoen. Hiervoor worden de punten van het hokkampioenschap van de oude duiven (zowel oude duiven als Midfond als fond) en van de jonge duiven bij elkaar geteld.

Iedere 1e prijswinnaar van een jeugd afdelingsconcoursen ontvangt tijdens de jeugddag een aandenken.

Verzorging uitslag

De uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen worden uitgerekend door de concoursleider Geert Schuurmans uit ‘s-Hertogenbosch. De uitslagen worden uitsluitend per e-mail verzonden. Alle jeugdleden die in het e-mail adressenbestand zijn opgenomen ontvangen de uitslagen gedurende het gehele seizoen.

Het insturen van wedvluchtbescheiden

De verenigingscontactpersonen zorgen er voor:

 • dat op de dag van inmanding van de jeugdafdelingsconcoursen (niet de coëfficiënt vluchten) het aantal deelnemers en aantal ingezette duiven (totaal per deelnemer) per e mail wordt toegestuurd aan Geert Schuurmans (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl). Deze verplichting geldt zowel voor de jeugdconcoursen als voor de concoursen met beginners.
 • dat het eerste blad van de poulebrief (met lichtstaat) of de prints van de geconstateerde duiven, op de dag dat de wedvlucht afloopt verzonden worden naar de concoursleiding. Ook hier alleen voor de jeugdafdelingsconcoursen en niet voor de coëfficiënt vluchten (@mail adres: schuurmans.g@planet.nl).

Deze bescheiden s.v.p. als volgt adresseren:
Jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant
p/a : Geert Schuurmans
Statenlaan 563
5223 LH ‘s-Hertogenbosch

Attentie: i.v.m. de gratis prijzen die worden verloot is het van het grootste belang dat de lichtstaat ook wordt ingestuurd indien er door het jeugdlid niet (of te laat) is geklokt. Doet men dit niet dan dupeert men het jeugdlid. (zie bij: geen prijs, toch kans op een prijs…).

Het reclameren op de uitslag

Reclameren op de uitslag moet binnen drie dagen na het verschijnen van de uitslag schriftelijk bij de jeugdcommissie Afd. Oost-Brabant, p/a Geert Schuurmans, Statenlaan 563, 5223 LH ’s-Hertogenbosch (e mail schuurmans.g@planet.nl). Vermeld bij het reclameren natuurlijk altijd het volledige lidnummer, de naam van het jeugdlid en de datum van de vlucht.

Samenstelling commissie jeugd- en beginnerszaken

Voorzitter:
Geert Schuurmans
Statenlaan 563
5223LH Den Bosch
tel.073-6232231
schuurmans.g@planet.nl

Secretaris:
Anouk van Zuijlen
Oranjestraat 1
5151 GP Drunen
anoukvz92@live.nl

Penningmeester en concoursleider:
Geert Schuurmans
Statenlaan 563
5223 LH Den Bosch
tel.073-6232231
schuurmans.g@planet.nl

Bankgegevens concoursleider:
Rabobank rek.no. RABO 0320 9730 34 ten name van Jeugd Oost Brabant

2e Voorzitter:
Robbert Pijnenburg
Schoorstraat 24
5268 CJ Helvoirt
tel.06 26974101
rpijnenburg77@hotmail.com

2e Concoursleider:
Louis van Zuijlen
Da Costastraat 9
5242 CB Rosmalen
tel.06 28517032
louiszuijlen@home.nl

Commissaris:
Henk v.d. Broek
De Haag 71
5421 NM
Gemert
tel. 0492-363360
h.broek90@chello.nl

Jack de Turck
Strijperstraat 34b
5595 GD Leende
tel. 0032 478502417
j.turck7@chello.nl

De jeugd- en beginnersdag

De jeugd- en beginnersdag zal worden gehouden op zondag 27 januari 2019. De locatie is nog niet bekend maar wordt tijdig gepubliceerd.

Nationale competities

Jeugdleden, die zelfstandig met hun duiven aan de wedvluchten deelnemen en die op 1 januari 2018 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en ouder zijn dan 7 jaar, kunnen meedoen aan de competities die worden georganiseerd door de NPO commissie Jeugd- en Beginnerszaken. Mededelingen ten aanzien van deze competities worden gepubliceerd vanuit de nationale commissie Jeugd- en Beginnerszaken in de landelijke pers.

Dankwoord

De jeugdcommissie dankt mede namens alle jeugdleden de sponsors en de schenkers van prijzen. Een lijst van sponsors en schenkers zal worden vermeld in het informatieboekje dat voor de seizoenstart naar de jeugdleden zal worden gestuurd en in alle uitslagen van de jeugd afdelingsconcoursen.