Privacyverklaring Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant.

 

Uw privacy,

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verstrekt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant is de verantwoordelijke  in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Coördinaten
 • Resultaten (incl. Ringnummers) in uitslagen per vlucht, georganiseerd door de Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant, NPO, of de ZLU. Conform het ledenbestand van de Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant met actuele lidnummer en coördinaten, zoals bekend bij de NPO.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verwerkt geen bijzondere

en /of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of verzorgende. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of verzorgende dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen  dat er gegevens over de kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouder of verzorgende. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met het secretariaat van Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant om deze informatie te laten verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verstrekken

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Berekening, productie en verspreiding van uitslagen en kampioenschappen o.b.v. eerder behaalde resultaten in uitslagen per vlucht, georganiseerd door de Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant, NPO, ZLU, conform het ledenbestand van de afdeling met actuele lidnummer, coördinaten, zoals bekend bij het NPO.
 • Contact met u op te kunnen nemen
 • De Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

 

Geautoriseerde besluitvorming

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant neemt niet op basis van geautoriseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt. Wanneer het gaat om persoonsgegevens van onze leden hanteren wij een bewaartermijn van max. 1 jaar na einde lidmaatschap.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 

 

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden van Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via afd3.oost.brabant@ziggo.nl

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant geeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging over uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingen van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar afd3.oost.brabant@ziggo.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

HTTP://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Laatste wijziging: 29 augustus 2018.

 

Contactgegevens

Vereniging van Postduivenverenigingen Afd. Oost-Brabant

KvK:40215739

Adres: Karreputstraat 8, 5392 CV Nuland

Telefoon: 073-5324168

Website: www.afdeling3.nl

E-mailadres: afd3.oost.brabant@ziggo.nl